Yhdistyksen säännöt

HÄMEENLINNA CHEER TEAM RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


Päivitetty 20.5.2021


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Hämeenlinna Cheer Team ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Yhdistyksen epävirallinen lyhenne on HCT.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää cheerleadingiä harraste- ja kilpailuliikuntatoimintana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää cheerleading-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia
 • järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • osallistuu lajin tapahtumiin ja tilaisuuksiin
 • hankkii tarvittavia välineitä ja puvustoa
 • tekee yhteistyötä erilaisten tahojen kuten liikuntaseurojen, kattojärjestöjen ja yritysten kanssa
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.


3§ Jäsenet


Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus heidän täytettyään liittymis- ja jäsenmaksuvelvollisuutensa.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on aiemmin toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.


4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa kuluista sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet, jotka ovat ehtineet syntyä ja joita ei saada peruttua.


5§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä, täyttämään näiden sääntöjen mukaiset velvoitteensa sekä noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:in, vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneet maksut maksamatta, muuten ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.


6§ Jäsen- ja kausimaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsen- ja kausimaksun suuruudesta päättää sääntömääräinen kevätkokous. Jäsen- ja kausimaksu voi olla erisuuruinen eri tasoryhmille. Jäsenmaksu on pakollinen seuran urheilijoille, muille seuratoimijoille jäsenmaksu on vapaaehtoinen.


7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi siten, että kevätkokouksessa valitun hallituksen toimikausi alkaa valintaa seuraavan elokuun ensimmäinen päivä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 • toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niihin hallituksen edustajat
 • vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
 • pitää jäsenluetteloa
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita
 • tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
 • tehdä toimintasuunnitelma a talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • päättää jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 • edustaa seuraa mm. niissä yhdistyksissä ja liitoissa, joiden jäsenenä seura on
 • sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet


8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin tai jollakin muulla henkilöllä jolla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


9§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.8.-31.7. kutakin vuotta. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.


10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi- toukokuussa ja syyskokous elo-marraskuussa. Kokousten paikan ja ajan määrää hallitus. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Alle 15 -vuotiaiden jäsenten huoltajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sekä äänioikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolla vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä sähköposteilla.


12§ Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 6. Vahvistetaan jäsen- ja kausimaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle 
 8. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 10. Päätetään kokous 


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto  
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 8. Päätetään kokous 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


14§ Yleisiä määräyksiä
 

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.